Hallvakt Blussuvoll 2021-22

2021 blir i likhet med 2020 et annerledes år. Det gjelder også for dugnadene i Freidig Fotball. Skandia Cup ble dessverre ikke arrangert og dermed ble det heller ingen dugnadstimer for lagene på Ladesletta i 2021. Vi har derimot fått videreført hallvakt i Blussuvollhallen som blir obligatorisk å gjennomføre i 2021 og 2022.

Oppsett:
I skjemaet som nå er sendt ut til alle våre lagledere, er det oppsatt 1 person per 5-timers vakt. Lagene står selv fritt til å organisere slik de ønsker innenfor den tiden de har fått. Så lenge det er noen på plass i den tiden laget er tildelt, så er Freidig veldig fornøyd.
Husk å melde inn til freidig@freidig.idrett.no

Sjekk alltid HANO for Trondheim kommune før vakta
ang brukere/åpningstid:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler/idrettshaller/

Hvem kan sitte?
Vi vil alltid oppfordre til at spillerne gjennomfører dugnaden selv der det er hensiktsmessig. Det det innebærer et visst ansvar å spillerne må være minst 17 år. Når spillerne sitter hallvakt skal de være to og to sammen, øvrige voksne stiller med 1 stk.

Opplæring:
Det vil ikke bli gitt opplæring utover arbeidsinstruksen som er sendt ut. Dugnaden skal være veldig grei å gjennomføre, og derfor har det ingen hensikt å overkomplisere noe mer enn nødvendig. Ta med tidtrøyte.

Nøkkelkort:
Nøkkelknippe med nøkler og nøkkelkort hentes på Freidighuset av første person som har vakt. Uten dette kommer man seg ikke inn. Tidspunkt avtales med de ansatte og skjer i arbeidstiden 09-15. Det er Morten Gran hos oss som har nøklene, så kontakt han på mobil 970 41 215 event mail: mortebgr@hotmail.com

Deretter leveres nøklene fra vakt til vakt, og siste vakt på lørdag har ansvar for å avtale levering til første vakt på søndag.

Siste vakt på søndag leveres så nøkkelknippet på Freidighuset, i postkassen ved oversiden.

Ansvarlig for vaktordningen på vegne av Freidig Fotball er Mona Østgård, tlf. 959 0 410

LES DETTE FØR VAKT:

Generell arbeidsinstruks for tilsynsvakter (må tilpasses lokale variasjoner)

 1. Som tilsynsvakt skal du bidra til å holde anlegget ryddig, samt rettlede brukere.
 2. Ansvarlig vakt skal alltid være synlig for brukere. Vest skal brukes.
 3. Ansvarlig vakt skal ha fått opplæring før vakt, inkl. opplæring i brannvern. Opplæring skal
  dokumenteres ved signering av dette dokumentet som skal oppbevares/arkiveres i vaktpermen.
 4. Utførte arbeidsoppgaver skal dokumenteres i avkrysningsskjema som oppbevares/arkiveres i
  vaktpermen.
 5. Melding om avvik, eller andre beskjeder til kommunen foregår gjennom beskjedboka på
  vaktrommet.
 6. HANO (aktivitetskalender), eventuelle leieavtaler eller andre beskjeder skal sjekkes før oppstart
  av ny vakt. HANO må sjekkes daglig.
 7. Generelle arbeidsoppgaver :
  ● Åpne hallen og gjør klart til kommende aktivitet.
  ● Tilsynsvakta bør være på plass for heising/senking av skillevegger, basketballkurver,
  håndballmål osv. ved skifte av aktivitet. J.fr skriv om sikkerhet i idrettshallene.
  ● Gjør deg kjent med klisterreglementet og se til at håndballklubber overholder dette. Vær
  behjelpelig med å finne frem klisterstasjoner samt dele ut klisterreglementet til de som
  ønsker det. Eventuelle overtredelse på klisterreglementet noteres i loggboka.
  ● Se til at reglene for ballspill følges: På eventuelle fotballtreninger skal det brukes inneball/
  softball. Skuddtrening er ikke tillatt. All ballspill er forbudt i gangareal og garderober.
  ● Se til at regler for styrkerom følges.
  ● Gå jevnlige runder. Vær på vakt for tyveri i hall og garderober.
  ● På slutten av dagen skal det gås en låserunde hvor tilsynsvakta sjekker at alle inne- og
  ytterdører samt vinduer er forsvarlig lukket og låst. Se til at ingen er igjen i bygget og
  slukk alle lys. Løse gjenstander tas med til vaktrommet og noter hvor det ble funnet.
 8. Renholdsoppgaver :
  ● Kontroller hallflata, garderober, publikumstoaletter, tribuner og gangarealer før og etter
  vakt, og ellers gjennom vakta for å se om det er behov for rydding/renhold.
  o Rydding/renhold av garderober: plukke søppel, koste opp grus o.l fra gulvet, tørke
  opp eventuelt søl på gulvet. Vurder om gulvet må spyles med vann og nales.
  o Rydding/renhold av toaletter : plukke søppel, koste opp grus o.l fra gulvet, tørke
  opp eventuelt søl på gulvet. Toaletter skal vaskes etter egen instruks minst en
  gang om dagen.
  o Rydding/renhold av tribuner og gangarealer: plukke søppel og koste opp grus, is,
  snø o.l fra gulvet.
  o Rydding/renhold av hallflata : plukke søppel og tørrmoppe gulvet.
  o Alt søppel skal fjernes fra bygget og tømmes i deponi/container. Alle arealer
  skal være ryddet og klargjort til rengjøring neste morgen.
  o Ved vask av kroppsvæsker skal det følges egen instruks.
  o Ved bruk av vasketralla skal tralla settes tilbake på anvist sted.
  ● Etterfyll toalettpapir, tørkepapir og såpe på toaletter og garderober ved behov.
  ● Sørg for at de som benytter seg av kiosk/ arrangementkjøkken rydder og rengjør etter
  eget bruk. Hjelp til ved behov. Instrukser finnes på kjøkkenet.
  ● Plukk søppel på utsiden av hovedinngangen.
  Trondheim kommune, august 2018 Side 1 av 2
 9. Skader og mangler på bygg og idrettsutstyr :
  ● Kontroller hallflata, garderober, publikumstoaletter, tribuner og gangarealer før og etter
  vakt, og ellers gjennom vakta for å se etter oppståtte skader eller mangler. Skader
  og/eller mangler på bygget eller idrettsutstyr noteres ned i beskjedboka på vaktrommet.
  ● Ved akutte feil/mangler, eller mistanke om feil på tekniske anlegg, skal Trondheim
  eiendom sin vakttelefon kontaktes: 73 53 78 17 .
  10.Brannvern :
  ● Ansvarlig vakt er fungerende brannvernleder for virksomheten/aktiviteten. Som vakt skal
  du motta tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før du settes i
  arbeid, ref. forskrift om ”Brannforebyggende tiltak”, §3-3.
  o Brannvarslingsanlegget: Det skal gis en generell orientering om
  brannalarmanleggets virkemåte og plassering.
  o Slukkeutstyr: Virkemåte og plassering av håndslukkeapparat og brannslanger skal
  gjennomgås.
  o Rømningsveier: Byggets rømningsveier og nødutganger skal gjøres kjent. Påse at
  ingen rømningsveier er sperret utvendig og innvendig. Ved snøfall må
  nødutgangene måkes for å hindre blokkering.
  o Beredskapsrutiner / instrukser: Det skal orienteres om branninstrukser. Vakta skal lede evakuering ved eventuell brann og bistå brannvesenet i utrykning.
  Brannvernledervest skal brukes.
  ● Brannsentralen må sjekkes for feilmeldinger. Ved feilmeldinger skal Trondheim eiendom sin vakttelefon kontaktes: 73 53 78 17 .
  ● Ved falsk brannalarm skal Trøndelag brann- og redningstjeneste kontaktes og varsles om at alarmen er falsk. Ikke trykk på brannsentralen med mindre du får beskjed om dette fra
  brannvesenet.