Masse nyttig informasjon på fotball.no.

Serie- og kamptilbudet for 2017

Informasjon knyttet til serie- og kamptilbudet i sesongen 2017

Kretsstyret har i sitt møte den 10.10.16. fattet følgende vedtak gjeldende for sesongen 2017:

  1. Sluttspillordningen for 2016-sesongen videreføres i 2017
  2. Det etableres en egen G15-klasse med 9’er fotball som spillform
  3. Tilbudet om en egen J19-klasse opprettholdes
  4. NFF Trøndelag ønsker at dagens 2.div.-avdeling kvinner blir en ren «Trøndelagsavdeling»
  5. OBOS-cup utvides til også å omfatte aldersklassene 13-, 14- og 15 år

Ad.pkt.1              Sluttspillordningen for 2016-sesongen videreføres i 2017
Det ble før sesongen 2016 vedtatt at sluttspillet i aldersbestemte klasser kun skal omfatte de øverste nivåene i hver aldersklasse dvs. kun spill om kretsmesterskap. Denne ordningen videreføres i 2017. Ordningen skal evalueres etter sesongen 2017. Begrunnelsen for ikke å gjennomføre sluttspill for alle nivå i de ulike klassene ligger i ønsket om en lengre sesong for alle lag. Et sluttspill for alle nivå betyr i praksis at seriespillet må avsluttes ultimo september hvert år. Det igjen betyr at over 90 % av lagene må innstille sitt seriespill for at noen få lag (10%) skal kunne få gjennomføre et sluttspill. Hensynet til mer aktivitet for flere lag veier tyngre enn hensynet til at alle nivå skal kunne delta i et sluttspill. Vinnere av avdelinger/klasser på lavere nivå blir avdelingsvinnere og får tildelt diplom.

Ad.pkt.2              Det etableres en egen G15-klasse med 9’er fotball som spillformKretsstyret har gjennomført en høring blant klubbene på forslaget om å innføre en egen G15-klasse med 9’er fotball som spillform. Klubbene er delt omtrent 50/50 i synet på om dette er riktig. For mange klubber vil ikke en G15-klasse utgjøre noen forskjell da de uansett ikke vil kunne stille lag fordi de er avhengige av minst to årsklasser for å kunne stille lag. Diss klubbene vil da stille lag i G16-klassen som i dag. En del klubber har meldt tilbake at de skulle ønske at spillformen var 11’er fotball og at de ville meldt på lag hvis dette var tilfelle. Kretsstyrets Intensjon med å tilby en egen G15-klasse og da med 9’er fotball som spillform er å sikre en lettere overgang til G16-klassen for lag og spillere som trenger mer tid og rom for å mestre spillet. Omtrent 50 % av klubbene som har meldt inn sine høringsinnspill støtter denne tankegangen og anser tilbudet om en egen G15-klasse med 9’er fotball som spillform som en kjærkommen håndsrekning for å hindre frafall. Kretsstyrets anfører i sitt vedtak at intensjonen med klassen er å hindre frafall gjennom å ha en kamparena som gir aktuelle lag og spillere en bedre mulighet for mestring. Kretsstyret anser det som uønsket at lag og spillere som er sportslig sterke og kvalifiserte for spill i G16-klassen melder på lag i G15-klassen. De administrative turneringsbestemmelsene (påmelding, nivådeling osv.) for denne klassen vil kretsens administrasjon komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det vil bli gitt nærmere orientering om dette på kretsens klubbforum i november 2016.

Ad.pkt.3              Tilbudet om en egen J19-klasse opprettholdes
Selv om de siste årene har vist en nedadgående tendens ifht. antall lag i J19-klassen så er kretsstyret av den klare oppfatning at det fortsatt vil være riktig å tilby denne klassen. Flertallet av klubben som har levert høringsinnspill ønsker også en slik klasse videreført og styrket. Før sesongen 2016 ble det etablert egne klasser for J15 og J17. En av intensjonene med etableringen av disse klassene er å bidra til at flere spillere fortsetter lengre og at det på sikt vil kunne bidra til flere lag i J19-klassen. Ut fra denne intensjonen er det helt avgjørende å opprettholde tilbudet om en egen J19-klasse.

Kretsstyret vil gjennom dialog med klubbene høsten 2016 legge til rette for at vi i sesongen 2017 får en god J19-klasse med tanke på antall lag, jevnbyrdighet og tidsbruk. Det er klubbene som sitter på nøkkelen for å få til dette og vi må sammen være sikre på at klassen vil få et bedre tilbud i 2017 enn hva som var tilfellet i 2016.

Hvis antallet påmeldte lag blir for få og at avstanden mellom disse både geografisk og konkurransemessig blir for stor så er kretsstyrets vedtak at klassen ikke opprettholdes i 2017. Skulle man komme i den situasjon at antallet påmeldte lag er for få til å få gitt et godt serie- og kamptilbud så vil kretsens administrasjon gå i dialog med aktuelle klubber som ønsker å delta i J19-klassen med den hensikt å flytte disse over i  4.div.-kvinner. I den sammenheng ønsker kretsstyret å anføre at aldersgjennomsnittet i 4.div.-kvinner ikke skiller seg vesentlig fra aldersgjennomsnittet i en J19-klasse.

Ad.pkt.4              NFF Trøndelag ønsker at dagens 2.div.-avdeling kvinner blir en ren «Trøndelagsavdeling»
Basert på høringsinnspillene fra klubbene samt kretsstyrets egne vurdering så søker NFF Trøndelag å gå i dialog med NFF Nordmøre & Romsdal, NFF Sunnmøre og NFF sentralt om å endre dagens regionale 2.div.-avdeling for senior kvinner til en ren «Trønderavdeling». Kretsstyrets intensjon med dette vedtaket er å redusere de tidsmessige og økonomiske belastningene for trønderske spillere, lag og klubber ved å delta på dette nivået. Kretsstyrets vedtak er i tillegg basert på at vi med en ren «trønderavdeling» både kan opprettholde og styrke de konkurransemessige forholdene i den aktuelle avdelingen.

 

AD.pkt.5              OBOS-cup utvides til også å omfatte aldersklassene 13-, 14- og 15 år
For å styrke det totale aktivitetstilbudet for flere aldersklasser så har kretsstyret vedtatt å utvide dagens OBOS-cup til i 2017 også å omfatte aldersklassene 13-, 14- og 15 år. For både gutter og jenter. Kretsens administrasjon vil komme tilbake med ytterligere informasjon om turnerings-bestemmelser for OBOS-cup 2017. Denne informasjonen vil bli gitt både i skriftlig form og gjennom kretsens klubbforum i november 2016.

For kretsstyret: Jan-Roar Saltvik, Daglig leder NFF Trøndelag

Bilder på Fredigfotball.no

Vi ønsker å bruke bilder fra FreidigFotball sin aktivitet. Hvis du oppdager et bilde av deg eller ditt barn som du ikke ønsker skal ligge på freidigfotball.no - ta kontakt med Freidig fotball og vi fjerner bildet straks.

Baneplan

  1. 19OctTrønderEnergi-serien J11 7er avd. 05 Høst
  2. 19OctJ 17 Freidig - Sokna